RADIOMUSEET

Org. nr. 925 277 452 - Rosendalsv. 5, 2760 Brandbu - Tlf. 99 444 567

www.radiomuseet.no  - Post@radiomuseet.no

Åpne utstillinger torsdager kl. 14 - 20 og lørdager kl. 14 - 17.


Foreningen har til formål å arbeide for opprettelsen av et offentlig radiomuseum i Norge.

Formålet søkes oppnådd gjennom å arrangere utstillinger av radioapparater, samle inn og ta vare på radioapparater, registrere enkeltobjekter og samlinger av radioapparater samt lage informasjon om hva som finnes av radioapparater i Norge.


Egne utstillinger samlokalisert med Tegneseriemuseet i Norge fra 2002.

De består av et stort antall radioer fra ca. 1930 - 1990, samt kabinetter, platespillere, båndopptagere, reservedeler, plater, bånd, filmfremvisere og annet lydutstyr. Supplert med komplett reklamefilmutstyr fra ledende norsk aktør. Inkludert verdens aller første uendelighetsspole for film.

Billedkavalkade under.


Medlemmer! Årsmøtereferat og årsberetning aller nederst på siden.

Referat fra ordinært årsmøte i Radiomuseet lørdag 6. mars kl. 14.30

a) Valg av ordstyrer og referent. Forslag på Hanne Chr. Dunker og Jan Petter Krogh. Enstemmig valgt.

b) Ingen ønsket valg av tellekorps.

c) Kontroll av de tilstedeværendes stemmerett og fullmakter og tilsvarende kontroll av de innkomne poststemmene/ e-poststemmene. 10 stemmeberettigede representert personlig eller ved fullmakt/ post/ e-post.

d) Godkjennelse av innkallelsen til årsmøtet. Innkallelsen enstemmig godkjent.

e) Styrets årsberetning for 2020 godkjennes. Årsberetningen enstemmig godkjent.

f) Årsregnskapet for 2020 godkjennes. Årsregnskapet for 2020 enstemmig godkjent.

g) Valg av president. Forslag om gjenvalg av Hanne Chr. Dunker. Enstemmig valgt.

h) Valg av kasserer. Forslag om gjenvalg av Jan P. Krogh. Enstemmig valgt.

i) Valg av inntil 3 styremedlemmer. Forslag om gjenvalg av Stein Barli. Enstemmig valgt.

j) Fastsettelse av kommende års kontingent. Styrets forslag 100,- kr. Enstemmig vedtatt.

k) Innkomne forslag. Ingen forslag forelå.

l) Arbeidsplan for kommende år. Informere om oss og kontakte andre med samlinger. Enstemmig vedtatt.

ml Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte. Forslag om lørdag 5. mars 2022 kl. 17.30 i Tegneseriemuseet. Enstemmig vedtatt.

Årsberetning 2020 for RADIOMUSEET

Konstituerende årsmøte ble satt i Hadelandsgården, Rosendalsvegen 5, 2760 Brandbu den 21. juni 2020 klokken 14.00. Hanne Chr. Dunker, Stein Barli og Jan Petter Krogh møtte. Forslag til vedtekter for foreningen fremlagt og godkjent. Jan P. Krogh ble valgt til møteleder og Hanne Chr. Dunker til referent. Årsmøtet fastsatte kontingenten til 100,- kr. Alle fremmøtte betalte inn til kassen. Hanne Chr. Dunker ble foreslått og valgt til president, Jan Petter Krogh ble foreslått og valgt til kasserer. Stein Barli ble foreslått og valgt inn som styremedlem. Alle valg var enstemmige.

Administrasjon. Det var problemer forbundet med opprettelsen av en gratis bankkonto for foreninger. Løsningen ble til slutt Toten Sparebank der vi nå har en gratis konto.

PR. Det er anskaffet 3 uteskilt som markedsfører utstillingen utenfor Tegneseriemuseet i Brandbu. Hjemmeside er opprettet. Google-oppføring godkjent og lagt ut. Oppføring på Foreningsportalen i Gran likeså. Det er lagt ut henvisning til foreningen på en rekke andre hjemmesider, så som Tegneseriemuseets, Lesebo AS og Norsk Tegneserieforum.

Utstilling. Et eget rom inneholder «Den gamle platesjappa» med radioer, grammofoner og plater. I tillegg kommer «Radiogangen» i andre etasje og apparater andre steder i publikumsarealene. Mye av dette er det lagt ut bilder av på vår hjemmeside.

Informasjonsinnhenting. Arbeidet med å kartlegge andre samlinger i Norge er påbegynt. Det planlegges å ta kontakt utover våren 2021.

Medlemmer/ økonomi. Det er 10 betalende medlemmer og da vi har minimale utgifter er økonomien tilfredsstillende.

Vi søker interesserte fagpersoner til frivillig arbeide med registrering av samlingen.

Kontakt museumsbestyrer Jan P. Krogh på telefon 99 444 567 eller via e-post: Post@radiomuseet.no