MODELLJERNBANEMUSEET

Org. nr. 925 277 487 - Rosendalsv. 5, 2760 Brandbu - Tlf. 99 444 567 - Bankkto. 2050.44.36064

www.modelljernbanemuseet.no - Epost: Post@modelljernbanemuseet.no

Åpne samlinger torsdager kl. 14 - 20 og lørdager kl. 14 - 17.


Foreningen har til formål å arbeide for opprettelsen av flere faste og ambulerende modelljernbaneutstillinger i Norge.

Formålet søkes oppnådd gjennom å arrangere modelljernbaneutstillinger, samle inn og ta vare på modelljernbanedeler, registrere enkeltobjekter og samlinger av modelljernbaner samt lage informasjon om hva som finnes av modelljernbaner i Norge.Fra 1996 har et modelljernbanerom inngått som egen del av Tegneseriemuseet i Norge. Det er utallige forbindelser mellom tegneserier og modelljernbaner, både i tegneseriene og gjennom interessen for denne hobbyen hos tegnere og redaktører.

Mesteparten av rommet er med Märklin, men mange andre produsenter er også representert. Avdelingen har et stort lager av ubrukte skinner og tilbehør som kan brukes til å sette opp flere større baner.

Det er også mye gammelt og nytt utstyr for salg.


Medlemmer. Årsmøtereferat og årsberetning nederst på siden


Magasinert

Referat fra ordinært årsmøte i Modelljernbanemuseet lørdag 6. mars kl. 14.00

a) Valg av ordstyrer og referent. Forslag på Hanne Chr. Dunker og Jan Petter Krogh. Enstemmig valgt.

b) Ingen ønsket valg av tellekorps.

c) Kontroll av de tilstedeværendes stemmerett og fullmakter og tilsvarende kontroll av de innkomne poststemmene/ e-poststemmene. 10 stemmeberettigede representert personlig eller ved fullmakt/ post/ e-post.

d) Godkjennelse av innkallelsen til årsmøtet. Innkallelsen enstemmig godkjent.

e) Styrets årsberetning for 2020 godkjennes. Årsberetningen enstemmig godkjent.

f) Årsregnskapet for 2020 godkjennes. Årsregnskapet for 2020 enstemmig godkjent.

g) Valg av president. Forslag om gjenvalg av Stein Barli. Enstemmig valgt.

h) Valg av kasserer. Forslag om gjenvalg av Jan P. Krogh. Enstemmig valgt.

i) Valg av inntil 3 styremedlemmer. Forslag om gjenvalg av Hanne Chr. Dunker. Enstemmig valgt.

j) Fastsettelse av kommende års kontingent. Styrets forslag 100,- kr. Enstemmig vedtatt.

k) Innkomne forslag. Ingen forslag forelå.

l) Arbeidsplan for kommende år. Informere om oss og kontakte andre med samlinger. Enstemmig vedtatt.

ml Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte. Forslag om lørdag 5. mars 2022 kl. 15.30 i Tegneseriemuseet. Enstemmig vedtatt.

Årsberetning 2020 for MODELLJERNBANEMUSEET

Konstituerende årsmøte ble satt i Hadelandsgården, Rosendalsvegen 5, 2760 Brandbu den 21. juni 2020 klokken 16.00. Hanne Chr. Dunker, Stein Barli og Jan Petter Krogh møtte. Forslag til vedtekter for foreningen fremlagt og godkjent. Jan P. Krogh ble valgt til møteleder og Hanne Chr. Dunker til referent. Årsmøtet fastsatte kontingenten til 100,- kr. Alle fremmøtte betalte inn til kassen. Stein Barli ble foreslått og valgt til president, Jan Petter Krogh ble foreslått og valgt til kasserer. Hanne Chr. Dunker ble foreslått og valgt inn som styremedlem. Alle valg var enstemmige.

Administrasjon..Det var problemer forbundet med opprettelsen av en gratis bankkonto for foreninger. Løsningen ble til slutt Toten Sparebank der vi nå har en gratis konto.

PR. Det er anskaffet 3 uteskilt som markedsfører utstillingen utenfor Tegneseriemuseet i Brandbu. Hjemmeside er opprettet. Google-oppføring godkjent og lagt ut. Oppføring på Foreningsportalen i Gran likeså. Det er lagt ut henvisning til foreningen på en rekke andre hjemmesider, så som Tegneseriemuseets, Lesebo AS og Norsk Tegneserieforum.

Utstilling. Modelljernbanerommet er fungerende. Det er også endel utstilt for salg og arkivert. Noe av dette er det lagt ut bilder av på vår hjemmeside.

Informasjonsinnhenting. Arbeidet med å kartlegge andre samlinger i Norge er påbegynt. Det planlegges å ta kontakt utover våren 2021.

Medlemmer/ økonomi. Det er 10 betalende medlemmer og da vi har minimale utgifter er økonomien tilfredsstillende.